Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Globalname . Deze
voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Globalname , tenzij expliciet
anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een
overeenkomst met Globalname verklaart u op de hoogte te zijn van deze
leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 05-03-2012.

Definities

a. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele
bijbehorende digitale afbeeldingen.

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Globalname een overeenkomst
sluit tot het leveren van diensten.

2. Toepasselijkheid

a. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit
expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Globalname opgenomen wordt.

3. Duur en beëindiging

a. Een webhosting-overeenkomst en/of domeinregistratie tussen Globalname en de opdrachtgever kent een
minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd voor telkens een
volledig jaar. Het opzeggen van de webhosting-overeenkomst is mogelijk tot 2 maanden
vóórdat de overeenkomst verlengd wordt.

b. Globalname kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer
de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Globalname
gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en
betalingsvoorwaarden.

c. Globalname heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of
gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever
in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of
verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De
opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5. Levering en levertijd

a. Indien door schuld van de klant Globalname de opdracht niet kan voltooien binnen de
mondelinge of schriftelijke overeenkomst van de levertijd, dit door het niet verstrekken van
de informatie die nodig is voor de voltooiing van de site, zal Globalname zich genoodzaakt
zien een schriftelijke herinnering aangetekend te versturen, met de mededeling dat de
opdracht binnen 14 dagen geannuleerd zal worden, met behoud van de reeds
aanbetaalde som.

b. Bij registratie van een domeinnaam via Globalname dient te allen tijde rekening
gehouden te worden met een levertijd van enkele weken. Deze termijn geldt vanaf het
moment dat Globalname de voor de domeinnaamregistratie benodigde documenten van
de opdrachtgever ontvangen heeft.

6. Overmacht

a. Globalname aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Globalname als gevolg
van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

b. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Globalname alsnog aan
alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer
mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Globalname
geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling
overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door
Globalname tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

7. Prijzen

a. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

b. Wijzigingen in de tarieven worden door Globalname minimaal 2 maanden van tevoren
bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te
beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

8. Betaling

a. Bij een webhosting-contract en/of domeinregistratie betaalt de opdrachtgever het gehele bedrag voor een jaar
vooruit.

b. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de
factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een
daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het
versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de
wettelijke rente verschuldigd aan Globalname over het openstaande bedrag.

c. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door
Globalname een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 8.d onverminderd van
toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen
heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag,
berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde
(gestaffelde) incassotarief. In het laatstgenoemde geval behoudt Globalname zich het
recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken,
totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

d. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient
hij terstond, doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering Globalname hiervan op de hoogte
te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe
factuur verzenden, welke binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

e. Indien Globalname abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag
ontvangt, zal Globalname het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op
het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de
opdrachtgever.

f. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde
goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens
Globalname heeft voldaan.

9. Copyright

a. Al het door Globalname vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke
toestemming van Globalname niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan
waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door Globalname
gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door Globalname vervaardigde
onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij Globalname een contract
is aangegaan.

b. Het eigendom van door Globalname verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen
blijft volledig bij Globalname , tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.
In het laatste geval kan Globalname hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken
schending van het genoemde eigendom is Globalname gerechtigd hiervoor een zelf vast
te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

c. Globalname behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen
vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

10. Aansprakelijkheid

a. Voor zover Globalname bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten
en leveranties van derden, waarop Globalname weinig of geen invloed kan uitoefenen kan
Globalname op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan
ook voortkomend uit deze relaties met Globalname of het verbreken ervan ongeacht of
deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Globalname .

b. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is
Globalname slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het
factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Globalname voor enige andere vorm van
schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade,
gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

c. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet
verzonden wordt, door derden afgeluisterd (onderschept) kan worden. Globalname kan
niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door
het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

d. De opdrachtgever dient Globalname terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van
wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is
laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door
Globalname geleden schade.

11. Overdracht van rechten en verplichtingen

a. Globalname noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten
voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

12. Reclame

a. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk
omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Globalname , waarna
Globalname deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Globalname binnen
de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot
reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in
het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

b. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

13. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

a. Globalname behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te
wijzigen of aan te vullen.

b. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met
inachtneming van een termijn van 14 dagen na schriftelijke bekendmaking van de
wijziging.

c. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene
leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de
wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de
ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze
ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging. (zie artikel 4 van deze
leveringsvoorwaarden)

14. Overig

a. Globalname zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden
verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor
eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een
overeenkomst verstrekt is aan Globalname .

b. Globalname is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de
geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

15. Geschillenregeling en toepasselijk recht

a. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig
worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig
van kracht blijven en zullen Globalname en opdrachtgever in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen
te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, als wel vernietigde
bepalingen in acht worden genomen.

b. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is
uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

c. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband
houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Roermond aanhangig worden
gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Globalname met de
opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Globalname
beslissend.

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen.